Algemene Voorwaarden

Goed om te hebben, onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. (Versie april ’23)

Algemene Voorwaarden

Goed om te hebben, onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. (Versie april ’23)

Art. 1 – Toepasselijkheid

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van “ReemDesign”, en overeenkomsten inclusief vervolgovereenkomsten of aanvullende opdrachten tussen ReemDesign en Opdrachtgever.

1.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Stolarek Design in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

1.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uitgesloten.

1.4
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Art. 2 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van ReemDesign zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 14 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Mondelinge afspraken en bedingen binden ReemDesign eerst nadat deze door ReemDesign zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van ReemDesign wettelijk geldende BTW tarief.

2.2
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief of email. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemd dat ReemDesign een aanvang maakt met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden ReemDesign pas nadat deze schriftelijk door ReemDesign zijn bevestigd.

2.3
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij ReemDesign hiervan op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Art. 3 – Realisatie van de overeenkomst

3.1
ReemDesign zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal ReemDesign de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden.

3.2
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste leveren door ReemDesign mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdelijk aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

3.3
Indien bij de uitvoering van de opdracht ReemDesign volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

3.4
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal ReemDesign de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van ReemDesign dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per email geldt ook als schriftelijk.

3.5
ReemDesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolledigheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het eindproduct wordt overgenomen door de opdrachtgever nadat ReemDesign het ontwerp voorgelegd heeft ter beoordeling en het ontwerp door de opdrachtgever akkoord bevonden is.

3.6
Werknemers of contactpersoon handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

3.7
Een door ReemDesign opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. ReemDesign is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

3.8
Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van ReemDesign.

3.9
ReemDesign is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij ReemDesign of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan een grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

3.10
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan ReemDesign te worden medegedeeld.

Art. 4 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan ReemDesign, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend ReemDesign daartoe bevoegd.

4.2
Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van ReemDesign. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3
Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van ReemDesign duidelijk te vermelden.

4.4
ReemDesign is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

4.5
De in het kader van de opdracht door ReemDesign tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van ReemDesign, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.

Art. 5 – Gebruik en licentie

5.1
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ReemDesign, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

5.2
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.

5.3
ReemDesign heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

Art. 6 – Honorarium

6.1
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de ReemDesign voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Indien tussen ReemDesign en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door ReemDesign verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door ReemDesign gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

6.2
Indien ReemDesign door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens ReemDesign onontbeerlijk zijn, zal ReemDesign dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is ReemDesign gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

6.3
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft ReemDesign na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens ReemDesign enig recht verliest.

Art. 7 – Betaling

7.1
Betaling dient plaats te vinden binnen zeven dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

In geval van verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer ReemDesign evenwel aantoont dat ReemDesign ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever voor zover deze in redelijkheid gemaakt zijn en redelijk zijn.

7.2
Betaling dient, indien anders vermeld, plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

7.3
ReemDesign heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is ReemDesign gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

Art. 8 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door ReemDesign wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van ReemDesign redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 8.1 en art. 8.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door ReemDesign op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Art. 9 – Garanties en vrijwaringen

9.1
ReemDesign garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
De opdrachtgever vrijwaart ReemDesign of door ReemDesign bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart ReemDesign voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Art. 10 – Webhosting

10.1
ReemDesign is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van de Webhostingdiensten ten gevolge van overmacht.

10.2
ReemDesign heeft het recht de Webhosting (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem. Zij zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

10.3
Het is Opdrachtgever verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door ReemDesign gehost worden, indien deze informatie in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties, deze Overeenkomst of ReemDesign gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

10.4
Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de door hem openbaar te maken informatie alsmede het internetgebruik te allen tijde opstellen en gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden en zal zich onder meer onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op IE-rechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van derden, het inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de eer of goede naam van derden, het hacken, het uitvoeren van ddos-aanvallen of andersoortige attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms of andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van het internet kan worden verstoord.

10.5
Indien Opdrachtgever in strijd met het voorgaande handelt is ReemDesign gerechtigd de Webhosting zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

Art. 11 – Aansprakelijkheid

11.1
ReemDesign kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
– fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
– misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
– fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
– gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers;
– fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

11.2
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ReemDesign, is de aansprakelijkheid van ReemDesign voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

11.3
Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11.4
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch ReemDesign jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Art. 12 – Overige bepalingen

12.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met ReemDesign gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3
Op de overeenkomst tussen ReemDesign en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen ReemDesign en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement ReemDesign is gevestigd.

Art. 13 – Wijzigingen

13.1
ReemDesign heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling en bij verlenging van het contract.

13.2
Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de opdrachtgever geacht de wijzigingen, stilzwijgend, te hebben aanvaard.